Accés a la Informació Pública

La informació pública és el conjunt dels continguts o els documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder d’algun dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació del títol I de la Llei 19/2013 de Transparència de 9 de desembre, Accés a la Informació i Bon Govern i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions.

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes que preveu l’article 105.b) de la Constitució Espanyola, desenvolupats per  la Llei de Transparència.

Més informació

SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
Sant Honorat, 32-34. 08870 Sitges (Barcelona)
Tel. +34 93 894 99 90 – +34 671 552 188

Sitges Film Festival

Accés a la Informació Pública

Desplaça cap amunt